Integrale Crisisdienst Kennemerland

Wat we bieden

De ICD houdt zich bezig met alle crisissituaties waarbij kinderen en jongeren betrokken zijn. Doel van ons werk is het doorbreken van acute crisissituaties bij kinderen en jongeren tot 23 jaar, het herstellen van de directe veiligheid en toeleiding naar de juiste vorm van zorg, behandeling of hulpverlening.
Onze kracht zit in de verschillende disciplines die in de ICD  samenwerken. Zo kunnen we snel de juiste zorg bieden in crisissituaties en kunnen we professionals van adequaat advies voorzien.

Wanneer is er sprake van een crisis?

Is het een crisis? Als u onderstaande checklist kunt afvinken is dat inderdaad het geval:

  • Het gaat om een kind of jongere;
  • Het kind of de jongere heeft psychische, opvoedings- of gedragsproblemen (voor acute psychiatrische klanten is er een andere crisisdienst, bij de GGZ);
  • De problematiek is zo ernstig dat het een gevaar oplevert voor de psychische of lichamelijke gezondheid van het kind, de jongere of de omgeving;
  • Het kind of de jongere is nog niet in zorg bij een tweedelijns zorgaanbieder. Als dit wel het geval is kunnen zij zich ook rechtstreeks tot die aanbieder wenden;
  • De ernst en de urgentie van de situatie bepalen hoe snel er gehandeld moet worden. Factoren die meewegen bij het beoordelen van een situatie zijn: de veiligheid van het kind of de jongere, inclusief vermoedens van of risico op kindermishandeling.

Handelen

Wij komen in actie in situaties wanneer de fysieke, sociale en psychische gesteldheid van een jeugdige en of zijn of haar gezin plotseling ernstig ontregeld raakt. De ICD pakt dan snel, adequaat en integraal de hulpvraag op. Wij hebben de kennis en expertise in huis voor het handelen in acute situaties, we zijn goed bekend met de lokale en regionale situatie en hebben een breed netwerk. Als dat nodig is kunnen we top-teen onderzoeken inzetten en screenen voor blijfplaatsingen.

Om doelgericht en effectief te kunnen handelen maakt de ICD onderscheid tussen veiligheid op korte termijn (directe veiligheid) en veiligheid op de lange termijn (stabiele veiligheid). Een crisis is in tijd beperkt en daarom zal de hulp in crisissituaties ook steeds kortdurend zijn: gedurende enkele weken wordt intensief hulp verleend. Dit doen wij niet zelf. Wij zorgen wel voor een goede overdracht naar de organisatie die deze hulp gaat verlenen. Onze kracht is direct de juiste afspraken maken en vervolgens de juiste hulp inzetten. Stabiele veiligheid ontstaat wanneer de ICD en ketenpartners met tussenpozen meerdere malen beoordelen dat de veiligheid in het systeem goed genoeg is, dat wil zeggen op de veiligheidsschaal een 7 krijgt.

Adviseren

U kunt altijd bellen voor advies. U kunt rekenen op onze hulp, telefonisch of in een persoonlijk gesprek. Wij hebben veel kennis in huis over radicalisering, eergerelateerd geweld, vechtscheidingen, psychiatrie en psychopathologie. We weten waar je op moet letten bij crises waarbij kinderen of jongeren betrokken zijn. Wij kunnen meedenken bij het opstellen van veiligheids- en stappenplannen, advies geven als u zorgen heeft over iemand in uw omgeving, met u meedenken als u hulp zou willen, maar niet weet hoe te organiseren…..

We zijn er voor Sociaal Wijkteams, huisartsen, hulpverleningsinstanties, scholen en politie.

Tijdelijke huisverboden

De ICD voert ook tijdelijke huisverboden uit. Wij onderhouden contact met de achterblijvers én met de uithuisgeplaatste, en zorgen ervoor dat alle gezinsleden een hulpaanbod wordt gedaan. De hulpverlening die tijdens een huisverbod is gestart, wordt na afloop van dit huisverbod voorgezet. Doel is dat uithuisgeplaatste en achterblijvers na tien dagen weer samen verder kunnen. Ook monitort de ICD gedurende anderhalf jaar na het aflopen van het tijdelijk huisverbod de situatie om na te gaan of het (huiselijk) geweld is afgenomen.